ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Chương Trình Lão Khoa

Chăm Sóc Chính

Duy trì sức khỏe khi về già phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính nhạy bén với các vấn đề mà bệnh nhân cao tuổi gặp phải.

Các bác sĩ trong danh sách này đã cho biết rằng họ muốn mở rộng các phòng khám lão khoa và hoan nghênh giới thiệu người cao tuổi. Họ sẽ có thể tiếp cận mọi tài nguyên của Khoa Lão Khoa của bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton và Ban Lão Khoa của Trung Tâm Y Tế Beth Israel Deaconess.

MILTON:

Min Song, M.D. MPH**                 
92 Highland Street/Brooks 2                       
Milton MA,  02186                                        
Điện thoại: 617-696-7600          

Nathaniel Brown, M.D.                                
100 Highland Street                                      
Milton, MA 02186                                         
Điện thoại: 617-696-0022                                        

Michele Chabot, M.D.
100 Highland Street
Milton, MA  02186
Điện thoại: 617-696-1460

Shaheen H. Mian, M.D
100 Highland Street
Milton, MA  02186
Điện thoại: 617-696-5118

RANDOLPH:       

Susan G. Milliken, D.O                                  
32 South Main Street
Randolph, MA  02368                                   
Điện thoại: 781-986-8039                                          

BRAINTREE:                                                                        

Mark Singh, M.D.
Blue Hills Medical Group
340 Wood Road
Braintree, MA  02184
Điện thoại: 781-849-1111

** Có Chứng Nhận của Ủy Ban Y Tế về Lão Khoa