ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Chương Trình Lão Khoa

Sinh Sống Có Hỗ Trợ và Các Cộng Đồng Hưu Trí Dành Cho Người Cao Tuổi

Các Cộng Đồng Hưu Trí Dành Cho Người Cao Tuổi (SRC) và Các Cơ Sở Sinh Sống Có Hỗ Trợ (ALF) là một lựa chọn rất hay dành cho người cao tuổi nào cần sự giúp đỡ nhiều hơn mức có thể được cung cấp ở nhà, nhưng chưa sẵn sàng nhận sự Chăm Sóc Dài Hạn.

Các bác sĩ của BID-Milton cam kết giúp bệnh nhân sử dụng các lựa chọn này bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc tại chỗ ở một số cơ sở tốt nhất của khu vực South Shore. Thăm khám tại chỗ cho phép ngay cả những người cao tuổi yếu sức có thể nhận được những lợi ích của khả năng sinh sống độc lập trong thời gian lâu nhất có thể. Khoa Lão Khoa tại bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton và Ban Lão Kaho tại BIDMC hợp tác với nhau để hỗ trợ các bác sĩ này, và các cơ sở mà họ phục vụ, bằng thông tin và tài nguyên cập nhật cho chăm sóc lão khoa.

Các cơ sở được liệt kê bên dưới là các cơ sở có tham gia Chương Trình Lão Khoa của bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton và có các bác sĩ của BID-Milton thực hiện thăm khám tại chỗ.

 

MILTON:                            

Unquity House                                
30 Curtis Road                                 
Milton, MA 02186
617-898-2033 

Winter Valley                                                  
600 Canton Avenue                                       
Milton, MA 02186
617-698-3005

Fuller Village                                                   
1399 Blue Hill Ave                                      
Milton, MA 02186
617-361-7900


RANDOLPH:       

Simon C. Fireman Community     
640 North Main Street                  
Randolph, MA  02368
781-986-8880


WEYMOUTH:     

Elizabeth Catherine Rest Home         
27 Front St                                                      
Weymouth, MA 02188   
781-335-2596


CANTON:                           

Orchard Cove                                                 
One Del Pond Drive                                       
Canton, MA  02021
781-821-1730

BROCKTON:

Heights Crossing                                            
35 Christy Place                              
Brockton, MA  02301
508-580-4300

 
BRAINTREE:       

Grove Manor Estates                                    
160 Grove Street                                           
Braintree, MA  02184
781-843-3700

Sunrise of Braintree                                      
618 Granite Street                                         
Braintree MA  02184
781-356-0190

 
QUINCY:                            

River Bay Club                                 
99 Brackett Street                                         
Quincy, MA  02169
617-472-4457

Atria Marina Place                               
4 Seaport Drive                                        
North Quincy, MA  02171
617-770-3264

 
DORCHESTER:   

Ann’s Rest Home                                             
66 Bowdoin Avenue                                      
Dorchester, MA 02121
617-825-1793

Melville Rest Home                                       
3 Melville Ave                                  
Dorchester, MA 02124
617- 288-5816

 
BOSTON:                           

Burgoyne Rest Home                     
53 Hartford St.                                
Boston, MA 02125                                        
617-445-1868    

 
NEWTON:                         

Stone Institute                                               
277 Elliot St                                                     
Newton, MA 02164
617-527-0023