Operasyon pou bese pwa kò ou

Chwa Operasyon yo

Operasyon pou bese pwa kò ou ap chanje fason sistèm dijestif ou fonksyone lè li fèmen kèk pati nan lestomak la.

Fè lestomak la vin pi piti vle di ou santi ou plen apre ou manje yon ti kantite manje. Operasyon ki redui gwosè lestomak la rele operasyon restriktif paske yo redui kantite manje lestomak la kapab kenbe.

Kèk operasyon melanje restriksyon avèk yon pontaj pasyèl ti entesten an (entesten yo se kote manje ak eleman nitritif absòbe nan kò a).  Avèk kreyasyon yon detou toutotou pati entesten an, l ap absòbe mwens manje. Operasyon ki itilize metòd pou amelyore fason pou bese pwa kò ou rele operasyon malabsòptif.

Chirijyen nou yo ki gen eksperyans nan operasyon pou bese pwa pasyan yo fè anpil kalite pwosedi chirijikal. Si ou kalifye pou operasyon pou bese pwa kò ou, ekip nou an ap travay avèk ou pou chwazi pwosedi ki pi bon pou ou.