ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Sèvis Chirijikal

Preparasyon pou Pwosedi Chirijikal ki Pa Obligatwa

Doktè ou ap fè premye aranjman yo pou randevou pou fè tès anvan admisyon ou ak operasyon ou.

Paske randevou sa a se yon eleman enpòtan nan pwosesis pre-admisyon ou, li enpòtan pou fè tout efò ki posib pou vini nan randevou a. Yon ti tan anvan reyinyon sa a, yon reprezantan admisyon an ap rele ou pou jwenn tout enfòmasyon ki konsène ospitalizasyon ou. Si ou bezwen konsèy finansye, l ap ba ou referans nan moman sa a.

Pou ede nou sèvi ou pi byen, tanpri vini avèk tout dokiman yo nan entèvyou pre-admisyon ou:

· Pyès idantifikasyon ki gen foto ou (lisans chofè)

· Nenpòt papye klinik doktè ou te ba ou ki ka gen ladan rekòmandasyon doktè a oswa fich laboratwa

· Yon lis medikaman w ap pran, ansanm ak dòz yo ak kantite fwa ou pran yo

· Kat asirans ou yo, fòm ak nenpòt lòt enfòmasyon ki gen pou wè ak asirans

· Enstriksyon Davans ou (pwokirasyon pou swen sante), si ou genyen

Ekip nou an resevwa anpil fòmasyon pou fè ou alèz pandan tan w ap pase nan lopital la. Enfimyè ou kapab reponn nenpòt kesyon oswa enkyetid ou ka genyen. Nou bay atik debaz yo pou tan ou pase nan lopital la. Si ou bliye pote yon bagay, gen anpil pwodui premye nesesite ki disponib nan magazen kado lopital la, ki nan etaj anba a. Tanpri sonje pou make atik ki enpòtan pou konfò ou, tankou linèt oswa fodan yo yon fason pou nou kapab ede ou jwenn yo epi idantifye yo san pwoblèm. Li pi bon pou kite objè ki gen valè tankou bijou oswa gwo kantite lajan lakay ou pandan ou entène nan lopital la. Tanpri sonje lopital la pa kapab responsab pou atik pèsonèl oumenm oswa fanmi ou pote nan lopital la.

Tès Anvan Admisyon

Pwogram tès anvan admisyon nou an la pou asire tout pasyan yo resevwa swen sante kalite siperyè. Evalyasyon sa a fèt anvan jou pwosedi ou epi li gen ladan nenpòt tès doktè ou rekòmande, ak yon entèvyou w ap fè avèk yon enfimyè diplome ak yon anestezis. Ekip tès anvan admisyon an responsab pou kowòdone enfòmasyon medikal enpòtan yo epitou pou resevwa rezilta nan nenpòt tès ou te ka fè. Tanpri kite apeprè dezèdtan pase pou metòd jeneral sa a. Si ou gen bezwen espesyal oswa demann espesyal, ou ka fè nou konnen yo pandan metòd pre-admisyon an.