Sèvis yo

Sèvis Chirijikal

Si doktè ou detèmine ou bezwen swen chirijikal, li ka pran randevou pou operasyon ou nan sal operasyon an.

Si doktè ou detèmine ou bezwen swen chirijikal, li ka pran randevou pou operasyon ou nan sal operasyon an. Anpil pwosedi chirijikal fèt kòm ìday surgeryî, sa ki vle di ou ale lakay ou nan menm jou ou fè operasyon an. Si ou bezwen yon ekip lannwit apre operasyon ou, doktè ou ap eksplike dire ki prevwa pou kantite tan w ap pase a pandan w ap refè.

Sèvis Chirijikal

Pou amelyorasyon nou fè nan Depatman Sèvis Chirijikal nou ajoute de (2) nouvo sal operasyon epitou nou repare nèt kat (4) sal operasyon ki la deja. Rezilta a: yon Suit Operasyon dènye modèl ki gen sis (6) sal. Suit la ap gen ladan zouti chirijikal wobotik dènye modèl nou, tankou Sistèm Navigatè a pou ranplasman hanch ak jenou ki gen pi piti efè sou kò pasyan yo ak sèlman da Vinci System South Shore pou operasyon iwolojik ak jinekolojik ki gen pi piti efè sou kò pasyan yo. Chanm prive yo ap fasilite entèvyou “jou pwosedi a”, epi nouvo ouvèti peryoperatwa yo ap konfigire pou entimite ak konfò vizitè yo ak fanmi yo.


Men kèk nan espesyalite chirijikal ki nan BID-Milton:

• Chiriji jeneral

• Anestezyoloji ak patoloji

• Operasyon ki gen pi piti efè sou pasyan an/lapawoskopik

• Operasyon nan tete (ansanm ak rekonstwiksyon)

• Operasyon kolorektal

• Chiriji estetik

• Operasyon nan zòrèy, nen ak gòj

• Chiriji jinekolojik

• Newo-chiriji

• Operasyon òtopedik, tankou operasyon total nan jwenti, ranplasman jenou ki gen pi piti efè sou pasyan yo, ak lamedsin espò

• Chiriji podyatrik (pye)

• Chiriji torasik (pwatrin)

• Chiriji iwolojik, epi

• Chiriji vaskilè