ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Sèvis yo

Sèvis Reyabilitasyon

Enfòmasyon ak Referans

Pou jwenn enfòmasyon sou Sèvis Reyabilitasyon an oswa sou referans doktè ou, rele Sèvis Reyabilitasyon an, nan nimewo 617-313-1143.

Dezyèm Etaj, Paviyon Brooks

Orè: Lendi/Mèkredi: 7:00am – 7:30pm

Madi/Jedi: 7:00am - 8:00pm

Vandredi 8:00 a.m. – 4:30 p.m.

Ekip Sèvis Reyabilitasyon BID-Milton angaje pou sipòte endepandans fonksyonèl avèk yon apwòch pratik pou ede fasilite pwosesis gerizon ou. Espesyalis terapi fizik nou ak espesyalis ègoterapi nou se espesyalis ki gen lisans, ki gen eksperyans, epi sa ki pi enpòtan, yo devwe pou fè ou vin gen posiblite maksimòm ou. Pasyan nou yo patisipe nan chak etap tretman yo, epi nou travay nan tèt ansanm avèk doktè ki voye yo nan lopital la pou kreye plan sante ki pi efikas pou chak pasyan nou yo.

Sèvis Jeneral yo

Espesyalis terapi yo ba yon evalyasyon konplè epi yo kreye plan tretman ki adapte pou chak pasyan apa pou satisfè bezwen ak objektif gerizon espesyal pasyan yo. Nou travay avèk ou pou ede soulaje doulè ou, pou ede amelyore fòs ou, epitou pou ede fè ou vin gen tout kalite mouvman ou, kowòdinasyon ak ekilib ou. Espesyalis terapi nou yo pran swen ou avèk konpasyon, pou respekte epi sipòte dezi ou pou retounen nan aktivite ou yo nan lavi ou ki enpòtan pou ou.


 • Tretman Espesifik
 • Nou ka deziyen yon plan swen sante pou ou avèk youn nan tout espesyalis terapi nou yo selon dyagnostik ou pou twoub ki anba la yo:
 • • Miskilo-eskeletik
 • • Enstwiksyon anvan operasyon
 • • Reyabilitasyon apre operasyon
 • • Twoub nan demach
 • Twoub nan pwent men/Pati siperyè kò a
 • Twoub nan ekilib
 • Lamedsin Espò
 • Apre CVA (estwòk)
 • Adeziv pou mete sou sikatris
 • Maltèt

Sèvis Espesyal yo:

 • Depistaj kapasite fizik anvan plasman
 • Evalyasyon kapasite fonksyonèl
 • Mekanik kò a ak fòmasyon nan lekòl do