Radyoloji

RADYOGRAFI

Radyografi medikal yo kapab pran imaj epitou yo kapab idantifye estrikti tisi zo ak tisi moun.

Radyografi medikal yo kapab pran imaj epitou yo kapab idantifye estrikti tisi zo ak tisi moun. Radyografi dyagnostik se itilizasyon radyografi medikal ki pi komen. Radyografi dyagnostik egzamine kò a avèk teknik reyon iks debaz. Imaj radyografi sa yo kapab swa radyografi (oswa imaj “fotografi”) radyoskopi (oswa “vrè” imaj).  Radyoskopi itilize reyon iks ki gen kamera videyo yon fason pou mouvman ki fèt andedan an kapab vizyalize. Kèk egzamen radyografi egzije pou bwè oswa pou pran piki yon sibstans "kontras" k ap pi byen prezante estrikti pou yo wè yo sou imaj la.

Gen anpil kalite egzamen radyografi epi pifò pa lakòz ou bezwen okenn preparasyon espesyal. Sa ki lakòz ou bezwen preparasyon espesyal se egzamen ou bezwen fèt sou randevou.

Men kèk egzamen komen ki ka fèt:

Enfòmasyon sou Sekirite

Nou pran anpil-anpil prekosyon pandan nenpòt pwosedi radyografi pou asire gen pi piti dòz radyasyon posib la san riske kalite imaj la.