Radyoloji

Eskanografi CT

Orè: Lendi - vandredi, depi 7:00 a.m. jiska 11:00 p.m. (pasyan ki pa entène ki fè rezèvasyon jiska 6:30 p.m.) Samdi, 8:00a.m. - 4:30p.m.

Yon eskanografi tomodansitometri (CT) se yon pwosedi imajri dyagnostik ki itilize yon melanj reyon iks ak teknoloji òdinatè pou pwodui imaj ki detaye ak tridimansyonèl. Eskanografi CT ògàn andedan yo, zo yo, tisi moun yo ak veso sangen yo bay presizyon ki pi bon pase egzamen radyografi konvansyonèl yo.

Nou itilize eskanografi CT souvan pou dekouvri pwoblèm tankou kansè, maladi kadyo-vaskilè, maladi enfektye, twomatis ak twoub miskilo-eskeletik.

Pwosedi ki itilize CT vit, epi yo kapab pran 15 a 30 minit pou fini.