ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Òtopedik

Lamedsin Espò

Lè ou sou ban akòz yon chòk ou pran nan espò, ou vrèman reflechi sou kalite espètiz medikal ki nesesè pou dekouvri sa ou genyen epi pou trete pwoblèm medikal ou.

Se la ekip lamedsin espòtif Beth Israel Deaconess Hospital-Milton ap vini. Sou plan endividyèl, nou gen espètiz ki enpresyonan, epi kòm yon ekip, nou gen fòs kolaborasyon.

Kamarad doktè lamedsin espò nou yo ki resevwa bon jan fòmasyon gen ladrès nan rekonstwiksyon ACL, reparasyon kwaf wotatè, epitou yo bay tretman ki pa fèt avèk operasyon ak tretman ki pa gen anpil efè sou kò pasyan yo pou pwoblèm ki nan zèpòl, koud-bra, jenou ak cheviy.

Lè ou retounen nan match la, sa vle di ou resevwa bon eksperyans òtopedik bòkote ou. Chirijyen kominotè kalifye ou konnen epi fè konfyans ak Doktè Harvard Medical Faculty nan BIDMC, nan ekip nou ak nan ekip pa ou. Nou se Espesyalis Òtopedik ki nan Beth Israel Deaconess Hospital-Milton.