ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Òtopedik

Reyabilitasyon

Depatman Sèvis Reyabilitasyon nou ap ede ou reyalize objektif reyabilitasyon ou avèk yon kontak pèsonèl fas-a-fas.

Ekip nou an pran tan pou chèche konnen pasyan yo pou yo kapab adapte tretman an pou yo.

Ekip Depatman Reyabilitasyon an angaje pou ankouraje endepandans fonksyonèl avèk yon apwòch pratik pou ede ou retounen lakay ou san pèdi tan apre operasyon an, oswa pou fasilite gerizon ou apre yon chòk.  Espesyalis terapi nou yo gen lisans, yo gen anpil eksperyans epitou yo devwe pou asire ou vin gen tout posiblite maksimòm ou.  Pasyan nou yo patisipe nan chak etap tretman yo, epitou espesyalis terapi nou yo travay ansanm avèk doktè yo pou kreye plan swen sante ki pi efikas pou chak pasyan apa.

Espesyalis terapi nou yo bay yon evalyasyon konplè epi yo kreye plan tretman ki adapte pou chak pasyan pou satisfè bezwen espesyal gerizon ak objektif pou chak pasyan. Ekip la travay avèk pasyan yo fas-a-fas pou ede soulaje doulè, pou amelyore fòs yo, enèji ak andirans yo, epitou pou yo vin gen fleksibilite, kowòdinasyon ak ekilib ankò.

Apre operasyon an, etid yo montre pi souvan pi bon kote ou kapab ye pou gerizon se lakay pa ou. Pou rezon sa a, lè ou ale lakay ou ak lè retounen nan aktivite ou yon fason ki efikas otank posib se priyorite prensipal nou. Espesyalis terapi yo travay nan tèt ansanm avèk doktè yo, ekip enfimyè yo pou ede redui doulè ou epitou pou ogmante estabilite ou san pèdi tan.

Ekip reyabilitasyon an asosye avèk doktè òtopedik yo pou ede rezoud twoub yo tankou:

  • Miskilo-eskeletik (doulè nan kou ak nan do)
  • Chòk nan espò
  • Antòs, fouli ak frakti
  • Pwoblèm nan demach adolesan
  • Reyabilitasyon apre operasyon
  • Twoub nan demach ak nan ekilib
  • Preparasyon ak enstriksyon anvan operasyon

Satisfaksyon pasyan yo avèk sèvis nou yo, tankou pwogrè ak rezilta, enpòtan anpil pou nou. Nou mande tout pasyan yo pou yo reponn kesyonè sondaj sou rezilta sante yo ak kesyonè sondaj sou satisfaksyon pasyan yo pandan pwosesis tretman yo pou asire nou bay yo swen sante avèk konpasyon epi ki efikas.

Pou jwenn plis enfòmasyon, klike la a pou ale nan paj sitwèb Sèvis Reyabilitasyon nou.