ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Sèvis yo

Laboratwa

Premye Etaj, Paviyon Wing

Orè Laboratwa pou Pasyan ki Pa Entène:
Lendi-Vandredi 7:00 AM - 6:00 PM
Samdi 7:00 AM - 12:00 PM
Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri rele nimewo 617-313-1145

Sèvis Laboratwa pou Pasyan ki pa Entène

Laboratwa nou pou Pasyan ki pa Entène prezante yon anviwònman ki konfòtab ak bon pou satisfè bezwen tès laboratwa ou. Nou bwè pasyan yo san yo pa bezwen gen randevou. Rekòmandasyon doktè yo obligatwa pou tout tès laboratwa yo.

Depi nou pran echantiyon yo, nou voye yo nan laboratwa prensipal la pou yo fè tès, epi nou bay rezilta yo dirèkteman pou doktè ou.

Anrejistreman pou sèvis Laboratwa pou Pasyan ki pa Entène yo fèt nan biwo Admisyon an. Nou aksepte pifò plan asirans yo.

Kesyon Moun Poze Souvan

Kisa fè jèn ye?
Pou fè jèn ou gen obligasyon pou PA ni manje ni bwè anyen 12-14 èdtan anvan tès laboratwa ou. Men, kontrèman ak sa anpil moun kwè, ou gen pèmisyon pou bwè dlo epitou nou ankouraje ou pou fè sa. Ou ta dwe pran tout medikaman yo jan ou konn fè sa.

Èske mwen bezwen fè jèn?
Sèten tès (tankou glikoz oswa yon nivo kolestewòl) lakòz ou bezwen fè jèn. Tanpri kontakte doktè ou anvan ou vini nan laboratwa a.

Èske mwen bezwen yon randevou?
Randevou pou tès laboratwa woutin pa nesesè. Nou wè pasyan yo sou baz sou baz sa ki rive anvan ap jwenn sèvis anvan.

Pou kisa mwen bezwen anrejistre chak fwa mwen vini nan laboratwa a?
Menmsi ou te ka anrejistre anvan, nou dwe mande ou pou anrejistre chak fwa pou evite nenpòt erè nan faktirasyon akòz enfòmasyon ki pa egzat oswa akòz enfòmasyon ki pase dat.

Kisa pou mwen fè si mwen gen rekòmandasyon Pèmanan?
Pou pasan ki gen rekòmandasyon pèmanan pou yo fè tès laboratwa souvan, nou kreye yon pwogram pou ede fè eksperyans ou pi efikas. Yon rekòmandasyon pèmanan egzije yon premye enskripsyon answit li pèmèt ou evite machaswiv la nan tout vizit yo jouk lè rekòmandasyon yo ekspire.

Èske asirans mwen ap garanti tès laboratwa mwen yo?
Beth Israel Deaconess Hospital-Milton aksepte pifò plan asirans yo. Men, paske pwoteksyon an pa menm ant yon plan ak yon lòt plan, nou rekòmande ou pou kontakte konpayi asirans ou pou jwenn tout detay yo.

Kilè doktè mwen ap resevwa rezilta tès mwen yo?
Nou fè pifò tès woutin yo nan laboratwa nou epi n ap konplete epi rapòte rezilta tès ou yo ba doktè ou nan 24-48 èdtan.

Èske mwen kapab resevwa yon kopi rezilta yo?
Ou kapab jwenn yon kopi rezilta yo nan depatman dosye medikal ki nan BID-MILTON. W ap gen obligasyon pou siyen yon fòm otorizasyon pou nou divilge enfòmasyon yo.