Sèvis pou Pasyan ki Entène

Doktè ki Pratike nan Lopital la

Kisa yon doktè ki pratike nan lopital la ye?

Doktè ki pratike nan lopital la se doktè ki espesyalize nan swen pasyan ki entène nan lopital la sou demann kèk doktè premye swen (PCP). Doktè ki pratike nan lopital la pa wè pasyan yo nan klinik premye swen yo oswa nan klinik ki pou pasyan ki pa entène yo. Objektif espesyal sa a bay pi bon swen sante a pou ou pandan tan ou pase nan lopital la.

Pou kisa kèk doktè chwazi doktè ki pratike nan lopital pou pasyan yo ki entène nan lopital?

Itilizasyon doktè ki pratike nan lopital yo vin pi komen ofi-amezi nan anpil lopital. Etid yo fè montre doktè kijan doktè ki pratike nan lopital yo bay pasyan ki entène yo swen sante kalite siperyè pandan yo pèmèt PCP yo konsantre sou pasyan ki vini nan klinik yo. Etid yo montre tou anjeneral, pasyan yo ak PCP yo satisfè anpil avèk swen sante doktè ki pratike nan lopital yo bay la. Men kèk nan lòt avantaj swen sante doktè ki pratike nan lopital yo bay:

  • yo fasilite pasyan yo wè yon doktè imedyatman pandan tout jounen an
  • yo swiv pwogrè ou ak rezilta tès ou yo byen vit
  • kominikasyon woutin avèk ou ak fanmi ou

Kijan sistèm doktè ki pratike nan lopital yo fonksyone?

Ekip doktè ou ki pratike nan lopital la ap oryante swen sante ou epi y ap wè ou chak jou pandan tan ou pase nan lopital la. Doktè ou y ki pratike nan lopital la ap mande lòt doktè espesyalis yo pou yo wè ou tou. Lè doktè ou ki pratike nan lopital la travay anpil avèk tout ekip pwofesyonèl swen sante ou- enfimyè, travayè sosyal, dyetetisyen, espesyalis terapi respiratwa, ak famasyen-l ap ba ou pi swen sante disponib ki pi pwoteje a ak pi bon an.

Doktè ou ki pratike nan lopital la ap fè aranjman pou ou jwenn nenpòt sèvis oswa preskripsyon ou ka bezwen lè ou egzeyate. Apre ou egzeyate, PCP ou ap pran responsablite li ankò pou swen sante ou epitou l ap fè aranjman pou ou jwenn nenpòt lòt sèvis ou bezwen.

Kijan doktè ki pratike nan lopital la ap kominike avèk PCP ou?

Doktè yo ki pratike nan lopital la ap travay anpil avèk PCP ou nan anpil fason:

  • Nan moman admisyon an, doktè ki pratike nan lopital la ak/oswa doktè ER (saldijans) lan ap fè PCP ou konnen ou entène nan lopital la epitou l ap jwenn lòt enfòmasyon sou istwa medikal ou ak sou medikaman ou yo.
  • Nan moman egzeyat ou, doktè ki pratike nan lopital la ap kontakte PCP ou ankò pou ba li dènye enfòmasyon yo sou tretman w ap swiv nan lopital la ak sou rekòmandasyon pou ou jwenn lòt swen sante.
  • L ap voye yon rezime alekri sou kantite tan ou pase nan lopital la ba doktè premye swen ou.
  • L ap bay enfòmasyon pou pran kontak pou jwenn doktè Sèvis ki Pratike nan Lopital BID-Milton pandan tan ou pase nan lopital la ak nan moman egzeyat ou.

Ekip Sèvis ki Gen Doktè ki Pratike nan Beth Israel Deaconess HealthCare:

Dr. SiaoChi Chang Daniel Siao, MD
Direktè Medikal Sant lan
Rezidans: Englewood Hospital and Medical Center, Englewood, NJ

 

 

 

 

 

Dr. DondapatiSatya Sree Dondapati, MD
Rezidans: Guthrie Health/Robert Packer Hospital, Sayre, PA

 

 

 

 

 

Dr. thatteRashmi Thatte, MD
Rezidans:
Mercy Catholic Medical Center, Darby, PA

 

 

 

 

 

Dr. YaralagaddaSuresh Yaralagadda, MD
Rezidans:
Bronx Lebanon Hospital Center, Bronx, NY

 

 

 

 

 

Alex Vargese, MD
Rezidans: St. Mary’s Health Center, St. Louis, MO

617-754-0744