ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Sèvis yo

Sèvis Elektwo-Fizyoloji

Elektwo-Fizyoloji (oswa “EP”) etidye aktivite elektrik kè a. Sèvis sa a, nou bay nan BID-Milton avèk afilyasyon Beth Israel Deaconess Medical Center nou, bay pasyan ki pa entène konsiltasyon EP pou anpil kalite pwoblèm kadyak, tankou:

 • aritmi orikilè
 • fibrilasyon orikilè
 • flitè orikilè
 • tachikadi orikilè
 • myokadyopati
 • ensifizans kadyak konjestif
 • disenkwoni vantrikilè goch
 • tachikadi vantrikilè ki pa dire lontan
 • tachikadi sipra-vantrikilè
 • senkòp
 • tachikadi vantrikilè
 • lòt maladi ak pwoblèm medikal ki konsène

Se Peter J. Zimetbaum, M.D., direktè elektwo-fizyoloji klinik nan  Cardiovascular Institute (CVI) nan Beth Israel Deaconess Medical Center ak pwofesè asosye lamedsin nan Harvard Medical School, ki sipèvize sèvis sa a.  Dr. Zimetbaum se yon klinisyen ki briyan, yon chèchè ak yon edikatè nan domèn EP, fibrilasyon orikilè, swen entansif kè ak tretman aritmi.  Li te jwenn nominasyon li kòm Chèf kadyoloji Klinik nan BIDMC.