ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Sèvis yo

Reyanimasyon Kadyak

Nou resevwa sètifika nasyonal American Academy of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation pou sa

Premye Etaj, deyò Nangeroni Center

Orè: 

·         EVALYASYON NOUVO PASYAN YO:
Madi ak jedi, 9:00-11:00 AM.

·         GWOUP EGZÈSIS:
Orè pou Gwoup 1
Jou Madi 1:15-2:30 PM
Jou Jedi 1:15-3:30 PM 

Orè pou Gwoup 2
Jou Madi 3:30-4:45 PM
Jou Jedi 2:30-4:45 PM

Pwogram Reyanimasyon Kadyak Beth Israel Deaconess Hospital-Milton se yon apwòch milti-disiplinè pou amelyore ak antreteni sante kadyo-vaskilè a. Pwogram nan la pou ede ou ak fanmi ou fè chanjman ki nesesè yo nan mòdvi ou pou amelyore kalite lavi ou epitou pou amelyore sante kè ou. Kèk nan chanjman sa yo se rediksyon kolestewòl ak tansyon, abitid fè egzèsis fizik nan lavi ou, ak diminisyon estrès. Kite nou ede ou kòmanse yon angajman pou lavi ou pou antreteni sante kè ou. Pwogram sa a bon anpil pou pasyan k ap refè apre yo te gen atak kè, apre yo te fè operasyon kè, anjyoplasti ak/oswa anjin.

Pwogram nan rankontre 2 fwa pa semèn avèk sesyon ki gen ladan egzèsis terapetik, detire kò/lache miskilati, ak edikasyon sou nitrisyon. Patisipan yo asiste sesyon edikasyonèl chak semèn sou sijè ki gen ladan egzèsis ak aktivite lavi chak jou, kontwòl estrès, manje sa ki bon pou sante, anatomi ak fizyoloji maladi kè, modifikasyon faktè risk, ak medikaman.  Apwòch milti-disiplinè a gen ladan yon ekip pwofesyonèl medikal ak klinik tankou kadyològ, enfimyè diplome, espesyalis terapi fizik, dyetetisyen diplome, ak famasyen ki travay ansanm pou repare, amelyore epi kenbe yon mòdvi an sante ak aktif pou moun ki gen maladi kadyo-vaskilè.

Pifò asirans yo ofri Reyabilitasyon kòm yon avantaj garanti si ou gen yon dyagnostik ki kalifye ou.

Enfòmasyon ak Referans
Pou jwenn plis enfòmasyon sou Pwogram Reyanimasyon Kadyak, oswa pou jwenn yon referans doktè ou, tanpri rele depatman reyanimasyon kadyak nan nimewo 617-313-1410. Nou louvri jou madi ak jou jedi, men ou mèt kite yon mesaj epi n ap retounen ou koutfil la san pèdi tan.