ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Giúp

Hội Đồng Cố Vấn Cho Bệnh Nhân và Gia Đình

Một Hội Đồng Cố Vấn Cho Bệnh Nhân và Gia Đình là một diễn đàn dành cho bệnh nhân và người thân để cung cấp ý kiến phản hồi về các hoạt động chăm sóc và giúp định hướng các quyết định về các dịch vụ trong tương lai. Nếu quý vị quan tâm đến chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng của mình, quý vị có thể là ứng viên sáng giá cho hội đồng này. Vui lòng liên hệ với Trưởng Phòng Rủi Ro/Quan Hệ Với Bệnh Nhân theo số 617-313-1360.