ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Giúp

Sự Quan Tâm Để Chia Sẻ

Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton yêu cầu mỗi người chăm sóc của chúng tôi phải luôn nỗ lực cung cấp sự chăm sóc tốt nhất. Nếu quý vị được chăm sóc vượt kỳ vọng của mình, quý vị có thể ghi nhận người chăm sóc đó thông qua chương trình "Care to Share" (Sự Quan Tâm Để Chia Sẻ) của chúng tôi. Các hình thức đề cử chương trình Care to Share được cung cấp ở các địa điểm trong khắp bệnh viện.