Ede

Konsèy Konsiltatif Pasyan ak Fanmi

Yon Konsèy Konsiltatif Pasyan ak Fanmi se yon deba pou pasyan yo oswa pou manm fanmi yo bay remak yo konsènan pratik swen sante a epi pou yo ede gide desizyon yo sou sèvis n ap bay pidevan.  Si ou enterese nan swen sante nan kominote ou, ou ka yon kandida ki enpòtan anpil pou konsèy sa a.  Tanpri kontakte Manadjè Risk/Relasyon Pasyan nan nimewo 617-313-1360.