ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

  • Pandan plis pase yon syèk, fanmi ak moun ki nan Boston ak nan South Shore vini nan Beth Israel Deaconess Hospital-Milton pou swen sante yo. Kòm yon filyal sosyete Beth Israel Deaconess Medical Center, kèk nan sèvis nou bay yo se swen medikal jeneral ak swen chirijikal pou pasyan ki entène, sèvis annijans 24 èdtan pa jou nan Depatman Ijans nou an ki modènize ak agrandi, ak yon konpleman sèvis swen sante konplè pou pasyan ki pa entène. Dènye pwojè agrandisman lopital la nou te fè pote plis mwayen pou nou bay swen sante pou kominote lokal la nan yon anviwònman ki baze sou avantaj, konfò ak sekrè enfòmasyon pasyan an.