ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Bệnh Nhân

Quyền Lợi & Trách Nhiệm

Chúng tôi cố gắng bảo vệ các quyền của quý vị trong suốt thời gian quý vị lưu trú tại bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton.

Chúng tôi mong muốn quý vị hoặc người đại diện của quý vị tham gia việc chăm sóc cho quý vị và khuyến khích quý vị đặt ra những câu hỏi về sự chăm sóc và kế hoạch điều trị của quý vị. Để biết thêm thông tin hoặc bản sao hoàn chỉnh của Công Pháp Massachusetts Chương 111, Mục 70E, vui lòng liên hệ với Trưởng Phòng Rủi Ro/Quan Hệ Với Bệnh Nhân theo số 617-313-1360.

Tuyên Bố về Quyền Lợi Của Bệnh Nhân

Mọi bệnh nhân của bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton sẽ có quyền:

 • được đối xử tôn trọng, thương yêu và tôn trọng nhân phẩm đồng thời được bảo vệ trước mọi hình thức ngược đãi hoặc quấy rối;
 • nhận được sự điều trị chu đáo và tôn trọng, ủng hộ các giá trị văn hóa và niềm tin. Được cung cấp dịch vụ tư vấn tâm linh theo yêu cầu;
 • yêu cầu và nhận các dịch vụ thông dịch khi quý vị cần được giúp hiểu, nói hoặc đọc tiếng Anh;
 • yêu cầu và nhận thông tin về Chỉ Thị Trước, chỉ định một người Ủy Quyền Chăm Sóc Sức Khỏe làm một người quyết định thay thế về sự chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị không thể tự đưa ra hoặc truyền đạt quyết định;
 • chỉ định một "đối tác chăm sóc sức khỏe" để hỗ trợ quý vị trong thời gian nhập viện.
 • theo yêu cầu, xếp lịch giờ thăm nuôi linh hoạt cho các thành viên gia đình, phù hợp với kế hoạch điều trị của quý vị;
 • tham gia phát triển và thực hiện kế hoạch chăm sóc của quý vị;
 • nhận được bản đánh giá, biện pháp điều trị và kiểm soát cơn đau thích hợp;
 • theo yêu cầu, nhận được thông tin từ bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton về tên và chuyên khoa, nếu có, của bác sĩ hoặc người khác phụ trách chăm sóc sức khỏe hoặc điều phối chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Quý vị cũng có thể yêu cầu dịch vụ tư vấn với một bác sĩ chuyên khoa cụ thể do quý vị chọn, được gọi là ý kiến thứ hai;
 • bảo mật tất cả hồ sơ và thư từ của quý vị ở mức độ theo quy định của pháp luật. Quý vị có thể yêu cầu rằng Thông Tin Sức Khỏe Được Bảo Vệ (PHI) của quý vị, thông tin hồ sơ y tế về chẩn đoán, điều trị và chăm sóc của quý vị, phải được bảo mật;
 • mọi yêu cầu hợp lý của quý vị phải được giải đáp nhanh chóng và đầy đủ trong khả năng của bệnh viện;
 • theo yêu cầu, nhận được giải thích về mối quan hệ, nếu có, của bệnh viện đối với bất kỳ cơ sở chăm sóc sức khỏe hay tổ chức giáo dục nào khác ở mức độ mối quan hệ đó có liên quan đến việc chăm sóc hoặc điều trị của quý vị;
 • nhận được từ một người do bệnh viện chỉ định một bản sao về bất kỳ nội quy hay quy định nào của bệnh viện áp dụng cho hành vi của quý vị với tư cách bệnh nhân;
 • theo yêu cầu, nhận được từ một người do bệnh viện chỉ định bất kỳ thông tin nào mà bệnh viện có liên quan đến sự hỗ trợ tài chính và dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí. Quý vị có thể nhận được sự giải thích về hóa đơn của quý vị bất kể người thanh toán là ai;
 • theo yêu cầu, kiểm tra các bệnh án của quý vị và nhận được một bản sao của bệnh án theo các quy định của Đạo Luật An Sinh Xã Hội bao gồm biểu phí. Quý vị có thể yêu cầu và nhận được mọi thông tin hiện hành về chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh của quý vị bằng các thuật ngữ quý vị có thể hiểu. Quý vị có thể yêu cầu và nhận được bệnh án của quý vị có sự hiện diện của bác sĩ hoặc y tá của quý vị;
 • từ chối cho phép sinh viên hoặc bất kỳ nhân viên nào khác của bênh viện tiến hành khám, quan sát, hoặc điều trị mà không phương hại đến sự tiếp cận dịch vụ chăm sóc tâm thần, tâm lý, hoặc dịch vụ chăm sóc y tế khác;
 • từ chối tham gia nghiên cứu, và từ chối bất kỳ sự chăm sóc hay thăm khám nào khi mục đích chính mang tính giáo dục hoặc thông tin hơn là điều trị;
 • đảm bảo quyền riêng tư trong quá trình điều trị hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc khác trong khả năng của bệnh viện;
 • được điều trị cứu mạng trong trường hợp cấp cứu mà không bị phân biệt đối xử dựa trên điều kiện kinh tế hoặc nguồn thanh toán và không làm trì hoãn việc điều trị vì mục đích thảo luận trước về nguồn thanh toán trừ phi sự trì hoãn đó có thể được áp dụng mà không gây ra nguy cơ quan trọng đối với sức khỏe của quý vị, và quyền này cũng sẽ mở rộng đối với những ai chưa là bệnh nhân của bệnh viện. Có nghĩa là quý vị có quyền được điều trị cứu mạng nhanh chóng trong trường hợp cấp cứu mà không bị phân biệt đối xử dựa trên điều kiện kinh tế hoặc nguồn thanh toán;
 • được đồng ý có cân nhắc ở mức độ theo quy định của pháp luật, có nghĩa là được thông báo về các thủ tục, điều trị, những rủi ro, lợi ích, kết quả dự kiến và các biện pháp thay thế để đưa ra quyết định và đưa ra sự đồng ý;
 • theo yêu cầu, nhận được một bản sao của hóa đơn được lập thành hạng mục hoặc bản kê khác và giải thích chi tiết về các khoản phí được bệnh viện gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào đối với dịch vụ chăm sóc bệnh nhân và yêu cầu gửi một bản sao của hóa đơn lập thành hạng mục hoặc bản kê như thế cho bác sĩ điều trị của bệnh nhân;
 • được chuyển một cách nhanh chóng và an toàn đến một cơ sở khác đồng ý tiếp nhận và điều trị cho quý vị; Quý vị có quyền nhận được sự giải thích về nhu cầu chuyển đến một cơ sở khác;
 • từ chối điều trị và được thông báo về những rủi ro của quyết định của quý vị;
 • không bị sử dụng các biện pháp hạn chế không thích hợp;
 • nhận được thông tin kịp thời và chi tiết về kế hoạch xuất viện của quý vị;
 • nhận được thông tin văn bản chính xác về mặt y tế và số liệu được chuẩn bị bởi cán bộ y tế về ngừa thai khẩn cấp, nếu bệnh nhân là nạn nhân nữ bị cưỡng hiếp ở độ tuổi sinh con, và được nhanh chóng cung cấp biện pháp ngừa thai khẩn cấp theo yêu cầu;
 • yêu cầu sự hỗ trợ của Ủy Ban Y Đức nếu gặp vấn đề hoặc mâu thuẫn về y đức;
 • bày tỏ khiếu nại/khiếu kiện và được cung cấp câu trả lời kịp thời.

Để báo cáo quan ngại, hãy liên hệ với:

1. Beth Israel Deaconess Hospital-Milton

199 Reedsdale Road, Milton, MA 02186

Attention Risk/Patient Advocacy Management

617-313-1360 • www.bidmilton.org

2. Commonwealth of Massachusetts Board of Registration in Medicine

200 Harvard Mill Square, Suite 330, Wakefield, MA 01880

781-876-8200 • 781 876-8395 (TTY) • www.massmedboard.org

Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:45 sáng-5:00 chiều

3. Massachusetts Department of Public Health

Division of Health Care Quality, Complaint Unit

10 West Street, 5th Floor, Boston, MA 02111

800-462-5540 hoặc 617-753-8000

Fax: 617-753-8165 • www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dph/

4. The Joint Commission

Division of Accreditation Operations, Office of Quality Monitoring

One Renaissance Boulevard, Oakbrook terrace, IL 60181

800-994-6610 • Fax: 630-792-5636

E-mail: complaint@jointcommission.org • www.jointcommission.org

5. Nếu quý vị là người thụ hưởng Medicare, hãy liên hệ với:

MassPRO

245 Winter Street, Waltham, MA 02451

800-252-5533

Trách Nhiệm Của Bệnh Nhân

Là bệnh nhân của bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton, quý vị được yêu cầu và có trách nhiệm:

 • cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh về bệnh sử, tình trạng/điều kiện sức khỏe hiện tại của quý vị, bao gồm cơn đau và các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe của quý vị cũng như các trường hợp nhập viện trước đây;
 • báo cáo bất kỳ thay đổi nào về tình trạng của quý vị cho bác sĩ của quý vị;
 • thông báo cho (những) người chăm sóc của quý vị biết rằng quý vị hiểu/không hiểu bất kỳ biện pháp điều trị nào được chỉ định cho quý vị;
 • đặt ra cho bác sĩ của quý vị và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác các câu hỏi giúp quý vị hiểu được việc điều trị của quý vị;
 • tuân thủ kế hoạch điều trị của quý vị và các hướng dẫn theo khuyến cáo của bác sĩ của quý vị và thông báo cho bác sĩ của quý vị và nhân viên bệnh viện nếu quý vị từ chối điều trị;
 • hiểu rằng việc không hoặc từ chối tuân thủ kế hoạch điều trị và các hướng dẫn theo khuyến cáo có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến việc điều trị của quý vị;
 • giữ hẹn và, khi không thể giữ hẹn vì bất kỳ lý do gì, thông báo cho bệnh viện;
 • chỉ sử dụng thuốc theo toa của bác sĩ của quý vị trong thời gian nằm viện. Sẽ có y tá cung cấp thuốc cho quý vị. Bệnh viện sẽ tiêu hủy đúng cách bất kỳ thuốc hoặc hóa chất nào khác không có nhãn hoặc được kê toa thích hợp. Điều quan trọng là phải duy trì một danh sách chính xác về bất kỳ loại thuốc hay chất bổ sung nào quý vị sử dụng thường xuyên. Duy trì một danh sách chính xác về các loại thuốc, đảm bảo mang theo danh sách đó đến tất cả các buổi hẹn khám với bác sĩ của quý vị, những lần thăm khám tại bệnh viện, và khi mua thuốc theo toa tại nhà thuốc;
 • đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của quý vị về trường hợp nhập viện của quý vị;
 • nhận được, hiểu và tuân thủ các nội quy và quy định của bệnh viện áp dụng cho hành vi của bệnh nhân;
 • tôn trọng quyền của các bệnh nhân khác cũng như các nội quy và quy định của bệnh viện. Vui lòng không thăm các bệnh nhân khác trong phòng của họ hoặc rời khỏi khoa được chỉ định cho quý vị mà không hỏi trước ý kiến của đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quý vị;
 • tôn trọng quyền lợi của những người chăm sóc của quý vị.

Ủy Ban Y Đức

Ủy Ban Y Đức của bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton là một nhóm liên ngành, họ phát triển và tăng cường các chương trình giáo dục liên quan đến đạo đức sinh học-y khoa đối với bệnh nhân, nhân viên và cộng đồng. Khi phát sinh mâu thuẫn về các giá trị, và cần phải đưa ra các quyết định khó khăn, Ủy Ban Y Đức sẽ cung cấp một diễn đàn để thảo luận và xem xét tình huống. Ủy ban này lập và khuyến cáo các chính sách và hướng dẫn thích hợp. Ủy Ban Y Đức là một tập thể cố vấn không có thẩm quyền quyết định. Có thể liên hệ với Ủy Ban Y Đức thông qua Trưởng Phòng Rủi Ro/Quan Hệ Với Bệnh Nhân theo số 617-313-1360.

Các Quyền Medicare/Medicaid

Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton tận tâm cung cấp cho mọi bệnh nhân, không phân biệt đối xử, chất lượng chăm sóc cao, đáp ứng các nhu cầu đã đánh giá của bệnh nhân. Luật Pháp Massachusetts còn bảo vệ các bệnh nhân Medicare và Medicaid tránh bị phân biệt đối xử. Các bệnh nhân Medicare nhận được thư giải thích về các quyền của mình với tư cách người thụ hưởng của Medicare tại thời điểm nhập viện. Nếu quý vị có thêm thắc mắc, vui lòng liên hệ với Trưởng Phòng Rủi Ro/Quan Hệ Với Bệnh Nhân theo số 617-313-1360.

Tất cả người thụ hưởng Medicare đều được thông báo nếu họ là bệnh nhân nội trú hoặc đang được theo dõi. Theo chương trình Medicare, quý vị có thể nằm viện nhưng không được xem là bệnh nhân nội trú. Tùy vào bệnh trạng của quý vị và sự chăm sóc quý vị yêu cầu, quý vị có thể được xem là bệnh nhân ngoại trú đang được "theo dõi". Nếu quý vị được liệt vào diện đang được theo dõi, Người Quản Lý Trường Hợp của quý vị sẽ giải thích điều đó có nghĩa là gì đối với quý vị.

Quản Lý Chất Lượng

Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton tự hào tham gia chương trình cải thiện chất lượng toàn bệnh viện. Mục tiêu của Phòng Đảm Bảo Chất Lượng Chăm Sóc Sức Khỏe là đảm bảo rằng mọi bệnh nhân tại bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, đây là một triết lý nhất quán với nhiệm vụ của bệnh viện. Nếu quý vị có thắc mắc hay lo ngại về chất lượng chăm sóc quý vị nhận được, hãy liên hệ với Giám Đốc Phòng Chất Lượng Chăm Sóc Sức Khỏe theo số 617-313-1054.