ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Bệnh Nhân

Chăm Sóc Tâm Linh

Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton tôn trọng tầm quan trọng của sự chăm sóc tâm linh và giá trị tinh thần như một phần của quá trình hồi phục đối với bệnh nhân với mọi truyền thống đức tin.

Một Giáo Sĩ sẽ có mặt để hỗ trợ tinh thần cho quý vị hoặc gia đình quý vị. Giáo Sĩ này cũng đóng vai trò liên lạc với các cộng đồng đức tin của mọi tôn giáo trong khu vực xung quanh và sẽ bố trí thăm theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Chăm Sóc Tâm Linh theo số 617-313-1755, hoặc hỏi thành viên trong đội ngũ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Các bệnh nhân Công Giáo có thể nhận được Bí Tích Xức Dầu và/hoặc Bí Tích Giải Tội thông qua sự hợp tác của các giáo xứ tổ chức lễ hàng ngày. Các Linh Mục tổ chức Lễ Ban Thánh Thể cho các bệnh nhân Công Giáo ba lần mỗi tuần. Lễ Ban Thánh Thể đối với các tôn giáo khác có thể được bố trí qua Văn Phòng Chăm Sóc Tâm Linh.

Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton có nhà nguyện không dành riêng cho tôn giáo nào nằm ở tầng trệt ở đó quý vị hoặc gia đình quý vị có thể tìm kiếm thời gian yên tĩnh để cầu nguyện hoặc suy tưởng.