ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Bệnh Nhân

Hiến Tặng Cơ Quan & Máu

Có trên 100.000 người Mỹ đang chờ cấy ghép cơ quan để cứu mạng và nhiều người khác đang chờ mô hiến tặng. Hiến tặng cơ quan mang lại cơ hội cho quý vị tặng sự sống và sức khỏe cho một người khác. Quyết định của người hiến tặng cơ quan là một quyết định có cân nhắc. Vui lòng thông báo cho nhân viên bệnh viện nếu quý vị là người hiến tặng cơ quan.

Để biết thông tin và lấy thẻ hiến tặng, vui lòng liên hệ:

The New England Organ Bank

One Gateway Center, suite 202, Newton, MA 02458

800-446-6362, www.neob.org

hoặc

New England Eye and Tissue Transplant Bank

1 Gateway Ctr # 309
Newton, MA 02458-2802
(617) 964-1809