Bệnh Nhân

Thông Báo về Các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư/HIPAA

Bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.

Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Portability and Accountability Act) năm 1996 (“HIPAA”) mở rộng các quyền riêng tư quan trọng đối với các bệnh nhân của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin y tế của họ. Những quyền này được mô tả trong Thông Báo về Các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton, thông báo này giải thích các trách nhiệm của bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton theo quy định pháp luật trong việc bảo mật thông tin sức khỏe của bệnh nhân. Một bản sao về các Quyền của Bệnh Nhân được cung cấp ở mặt sau của hướng dẫn này.