ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Bệnh Nhân

Ủy Quyền Chăm Sóc Y Tế

Theo Luật Ủy Quyền Chăm Sóc Sức Khỏe của Massachusetts, tất cả bệnh nhân trưởng thành 18 tuổi trở lên đều có quyền lập Giấy Chỉ Thị Trước bao gồm ủy quyền chăm sóc sức khỏe.

Ủy quyền chăm sóc sức khỏe cho phép quý vị chỉ định một người đại diện, thường là người quý vị tin tưởng nhất, đưa ra các quyết định về sự chăm sóc sức khỏe của quý vị nếu quý vị, vì bất kỳ lý do gì, không thể tự cho biết các quyết định này. Người đó trở thành người đại diện chăm sóc sức khỏe của quý vị và có thẩm quyền hợp pháp đưa ra bất kỳ quyết định nào về chăm sóc sức khỏe quý vị sẽ có, bao gồm các quyết định liên quan đến các thủ tục chẩn đoán hoặc trị liệu, chỉ định hồi sức, phương thức nhân tạo để cung cấp thức ăn hoặc truyền dịch hoặc các biện pháp duy trì sự sống khác. Luật pháp cũng cho phép quý vị chỉ định một người trưởng thành thứ hai làm người đại diện thay thế của quý vị. Quý vị nên cung cấp các bản sao giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe của mình cho cả hai người, hai người này đã đồng ý đưa ra các quyết định thay mặt quý vị.

Chúng tôi khuyến cáo rằng nên điền giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe của quý vị trước khi nhập viện. Nếu quý vị có giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe đã điền, quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp một bản sao cho bệnh viện. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe, vui lòng hỏi thành viên trong đội ngũ chăm sóc của quý vị.