ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Bệnh Nhân

Thông Tin Tài Chính

Sau phỏng vấn nhập viện, thông tin về bảo hiểm của quý vị sẽ được chuyển cho Khoa Dịch Vụ Dành Cho Bệnh Nhân.

Tùy vào tình hình tài chính của quý vị, nhất là khi quý vị không có bảo hiểm, bệnh viện Beth Israel Deaconess Hospital-Milton có thể giúp quý vị làm đơn xin phúc lợi bảo hiểm thông qua các chương trình bảo hiểm khả dụng của tiểu bang, các chương trình đó sẽ cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho những ai đáp ứng các hướng dẫn nhất định về thu nhập của tiểu bang. Nếu chương trình bảo hiểm của quý vị yêu cầu các khoản khấu trừ và các khoản đồng thanh toán, đại diện của Phòng Tài Chính của bệnh viện sẽ hân hạnh gặp gỡ quý vị để giúp bố trí chương trình thanh toán.

Quý vị có thể nhận được một số hóa đơn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị – một hóa đơn cho dịch vụ chăm sóc của bệnh viện và các hóa đơn lập hạng mục riêng biệt cho các dịch vụ của bác sĩ, bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên X quang, hoặc các bác sĩ chuyên khoa khác. Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Phòng Hóa Đơn của chúng tôi theo số 617-696-9300.