ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Pasyan & Vizitè

Ki Pote

Pou ede ou sèvi ou pi byen, tanpri sonje pou vini avèk dokiman sa yo nenpòt lè w ap vini nan lopital la:

  • Pyès idantifikasyon ki gen foto ou (lisans chofè)
  • Nenpòt papye klinik doktè ou te ba ou ki ka gen ladan rekòmandasyon doktè a oswa fich laboratwa
  • Yon lis medikaman w ap pran, dòz yo ak kantite fwa pou pran yo, tankou medikaman sou preskripsyon, medikaman san preskripsyon, ak sipleman remèd fèy.
  • Yon lis bagay ou ka fè alèji ak yo, sètadi, medikaman, manje oswa sansiblite nan pwodui latèks, tankou yon deskripsyon egzat reyaksyon ou nan bagay sa yo.
  • Kat asirans ou yo, fòm ak nenpòt lòt enfòmasyon ki gen pou wè ak asirans.
  • Enstwiksyon Davans ou

Atik Pèsonèl

Nan Beth Israel Deaconess Hospital-Milton, objektif nou se pou fè ou pi alèz otank posib pandan tan nou pase avèk nou an.  Tanpri poze ekip swen sante ou nenpòt kesyon oswa fè yo konnen nenpòt pwoblèm ou ka genyen.  Nou bay atik debaz yo pou tan ou pase nan lopital la.  Paske w ap bezwen kèk atik pèsonèl, nou sijere ou pou pote sèlman bwòs dan, peny, atik pou twalèt, ekipman pou fè labab, pijama oswa wòb lopital, moumou, ak pantouf. Si ou mete fodan, mande enfimyè ou yon bwat espesyal pou konsève yo nan bò kabann ou. Pou evite nou jete fodan ou yo pa erè, tanpri pa kite yo vlope nan mouchwa papye oswa napkin sou tab ki bò kabann ou, oswa nan kabare manje ou. Nou ankouraje ou pou kontwole tout atik pèsonèl ou san pwoblèm epi an sekirite.  Si ou bliye pote yon bagay, gen anpil pwodui premye nesesite ki disponib nan magazen kado lopital la, ki nan premye etaj la.

Tanpri sonje pou make atik ki enpòtan pou konfò ak fonksyònman ou, tankou linèt oswa fodan yo yon fason pou nou kapab ede ou jwenn yo epi idantifye yo san pwoblèm.  Beth Israel Deaconess Hospital-Milton pa kapab responsab pou fodan, linèt oswa lòt atik pèsonèl ki pèdi.