ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Pasyan & Vizitè

Règleman konsènan Fimen

Beth Israel Deaconess Hospital-Milton pran angajman pou bay yon anviwònman ki bon pou sante, ki pwoteje epi pa gen iritan akòz lafimen.

Nan yon fason ki annamoni avèk prensip Komisyon Miks ak lòt règleman, nou pa aksepte moun fimen oswa itilize pwodui abaz tabak nan bilding lopital la oswa nan kanpis lopital la, sof nan zòn nou deziyen pou moun fimen. Zòn sa a ki deziyen pou moun fimen an nan yon platfòm ki pwoteje ak kouvri, nan etaj anba nivo pakin nan. Pou jwenn direksyon pou ale ladan, tanpri vizite biwo sekirite prensipal nou an, ki toupre Depatman Ijans nou an.