ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Pasyan & Vizitè

Avi sou Pratik Pwoteksyon Enfòmasyon Prive/HIPAA

Beth Israel Deaconess Hospital-Milton pran angajman pou pwoteje enfòmasyon prive pasyan yo.

Lwa 1996 sou Pòtabilite ak Responsablite Asirans Sante [Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (“HIPAA”)] bay dwa ki enpòtan pou enfòmasyon prive pou pasyan nou yo konsènan itilizasyon oswa divilgasyon enfòmasyon medikal yo. Dwa sa yo dekri an detay anba Pratik Beth Israel Deaconess Hospital-Milton pou Pwoteksyon Enfòmasyon Prive, ki eksplike responsablite Beth Israel Deaconess Hospital-Milton genyen anba lwa pou pwoteje sekrè enfòmasyon sou sante pasyan nou yo.