Pasyan & Vizitè

Entèprèt

Nou gen entèprèt gratis ki la pou pasyan ki pa pale lang Anglè ak pasyan ki gen pwoblèm pou tande. Entèprèt nan anpil lang disponib nan Inlingua International Language Services ak nan Language Line Services.  Sèvis sa yo pèmèt pasyan yo ak fanmi yo kominike nan 140 lang epitou yo disponib 24 èdtan pa jou.  Entèprèt sèvis lang ki fòme kapab ede ou pandan metòd admisyon ou nan lopital la epitou y ap bay pasyan yo ak fanmi yo enfòmasyon sou pwosedi yo, medikaman y ak lòt enfòmasyon enpòtan. Menmsi ou santi ou alèz selon manm fanmi ou oswa zanmi ou pou ede ou kominike, nou ankouraje ou pou mande yon entèprèt pwofesyonèl lè w ap diskite sou swen medikal ou avèk ekip swen sante ou.  Kèk nan sèvis yo se TTY/TDD, telefòn ki ale byen avèk kontwòl volim ak pwotèz oditif.  Nou mande pasyan ki bezwen sèvis lang yo pou yo fè yon enfimyè oswa yon manm ekip swen sante a konnen sa.