Pasyan & Vizitè

Anrejistreman Pasyan

Lè ou pral jwenn admisyon ou nan Beth Israel Deaconess Hospital-Milton, youn nan anplwaye admisyon nou yo ap fè yon entèvyou prive oumenm oswa yon manm fanmi ou.

Nan moman sa a, n ap mande ou pou bay oswa pou chanje enfòmasyon pèsonèl ou yo, tankou gwoup etnik, lang ou pito pale, ak non moun pou kontakte si ou gen yon ijans.  Li enpòtan anpil pou vini avèk kat asirans ou yo ak idantifikasyon ou, epitou pou fè nou konnen nenpòt chanjman ki genyen nan asirans ou.