ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Jwenn yon Doktè

Twa (3) fason pou jwenn yon nouvo doktè nan Beth Israel Deaconess Hospital-Milton:

Klike la a pou itilize Lokalizatè Doktè nou sou entènèt
Oswa
Klike la a pou voye yon imèl ba ekip DoctorLine nou
Oswa
Rele DoctorLine nou nan nimewo 617-696-8809.

Beth Israel Deaconess Hospital-Milton gen chans pou jwenn sipò yon ekip medikal ki divès ak devwe epi ki ofri anpil kalite sèvis primè ak sèvis espesyalite. Gen apeprè 250 doktè nan ekip ki nan Milton Hospital, sa ki reprezante 22 espesyalite diferan. Sou sitwèb sa a ou kapab jwenn yon doktè premye swen oswa yon espesyalis ansanm avèk enfòmasyon pou pran kontak, adrès klinik yo, edikasyon ak plis lòt enfòmasyon.

Yon Nòt sou Disponiblite a
Se pa tout doktè ki nan ekip medikal nou ki mande pou nou mete yo sou lis la sou entènèt. Answit, kèk nan doktè premye swen nou yo ka pa aksepte nouvo randevou.

Pou Pasyan ki gen Plan Asirans Commonwealth Care
Pwogram Asirans Sante Commonwealth Care Health (Commonwealth Care) anba kontwòl Health Connector. Li konekte sitwayen Massachusetts ki kalifye yo avèk plan sante ki apwouve epitou li ede yo peye pou plan sante sa yo.

Commonwealth Care se yon pwogram asirans pou moun ki pa gen asirans epi ki gen revni ki tonbe nan sèten gid epitou ki satisfè lòt kalifikasyon. Avèk Commonwealth Care, w ap chwazi yon plan sante epi w ap chwazi doktè pa ou. Kèk nan avantaj Commonwealth Care se tchekòp, tretman lè ou malad oswa lè ou pran chòk, preskripsyon nan famasi lokal ou, swen zye, tretman pou sante mantal ak tretman pou abi alkòl/dwòg, epi, pou sèten manm, swen dan. Se Boston Medical Center (BMC) Health Net Plan, Neighborhood Health Plan ak Network Health ki ofri plan Commonwealth Care yo.

Pou jwenn yon doktè ki aksepte pwodui asirans Commonwealth Care, tanpri fè konnen demann sa a lè ou kontakte DoctorLine.