ALERT

Learn more about our Visitor Policy and COVID-19 Resources

Pwogram Edikasyon

Pwogram k ap Kontinye ak Gwoup Sipò

Pou enskri pou nenpòt nan pwogram ki endike anba la yo, tanpri rele nimewo 617-696-8810, sof si ou jwenn lòt endikasyon.

 
New Moms' Support Group

Li louvri pou tout manman atanplen ak tibebe ki poko gen laj yo ane.

 • Dat la: Li Reyini Chak Vandredi, apati 3 janvye 2014
 • Lè a: 1-2:30pm
 • Kote a: Nangeroni Education Center
 • Frè pou peye: LI GRATIS, enskri depi ou voye yon imèl ba Christine Sweeney nan csweeney@bidmc.harvard.edu oswa depi ou rele nimewo 617-667-2229

Diabetes Learning Group

Manfred Ernesti, MD, Endocrinologist

 • Dat la: 1ye lendi chak mwa
 • Lè a: 7:00 p.m.
 • Kote a: Nangeroni Center
 • Frè pou peye: Li gratis, Ou pa bezwen enskri davans

CPR for the Healthcare Professional & Layperson

 • Dat la: Healthcare Professional – 2yèm madi chak mwa; Layperson – 4yèm madi chak mwa
 • Lè a: 5:00 p.m.
 • Kote a: Nangeroni Center, sof si ou jwenn lòt endikasyon
 • Frè pou peye: $50, ou dwe enskri davans
 • Rele nimewo 617-313-1588
 • Règleman pou anile enskripsyon: Yo remèt ou lajan ou avèk preyavi nan twa (3) jou ouvrab

Weight Loss Surgery Support Group

 • Dat la: 2yèm jedi chak mwa
 • Lè a: 6:00 p.m.
 • Kote a: Nangeroni Center
 • Frè pou peye: Li gratis, ou dwe enskri davans.
 • Rele nimewo 617-313-1440

Sesyon Enfòmasyon sou Operasyon pou Bese Pwa Kò

 • Dat la: 3yèm jedi chak mwa
 • Lè a: 6:00 p.m.
 • Kote a: Nangeroni Center
 • Frè pou peye: Li gratis, ou dwe enskri davans
 • Rele nimewo 617-313-1440

ADHD Parents Support Group-CHADD (Timoun ak Adilt ki gen Twoub Ipè-Aktivite nan Mank Atansyon) Metrowest Chapter

 • Dat la: 1ye jedi chak mwa (sof jou ferye)
 • Lè a: 7 p.m.
 • Kote a: Sal Konferans A
 • Frè pou peye: Li GRATIS, ou dwe enskri davans
 • Rele: 617-696-8810

Milton Highlanders Alcoholics Anonymous

 • Dat la: Chak vandredi
 • Lè a: 7:00 p.m.
 • Kote a: Nangeroni Center
 • Frè pou peye: Li GRATIS, Ou PA bezwen enskri davans

Adult Children of Alcoholics

 • Dat la: Chak jedi
 • Lè a: 7:00-8:30 p.m.
 • Kote a: Sal Konferans B
 • Frè pou peye: Li GRATIS, Ou PA bezwen enskri davans

BID-Milton gen dwa pou anile oswa pou re-pwograme nenpòt nan pwogram Edikasyon Kominotè nou yo.Biwo Relasyon Piblik la ap fè efò pou fè patisipan ki enskri davans yo konnen nenpòt pwogram ki re-pwograme oswa ki anile.