ALERTS & COVID-19 UPDATES

Learn more: COVID-19 Resources; COVID-19 Testing; Vaccine Info; Visitor Policy, Support Us

Kilès Nou Ye

Deskripsyon Misyon

Beth Israel Deaconess Hospital-Milton angaje pou amelyore sante kominote nou an. Pou fè sa, nou bay swen sante kalite siperyè, ki adapte pou chak pasyan, avèk konpasyon, diyite ak respè pou dwa pasyan yo nan yon mannyè ki rantab ak pwoteje.